Awards


ACAIT 2019 Best Paper Award

TitleAuthors
A Human Body Posture Recognition Algorithm For Still ImagesNaigong Yu, Jian Lv
Natural scene text detection based on Multiscale Connectionist Text Proposal NetworkMin Huang, Chaohao Lan and Wei Huang
Research on Image Feature Matching Algorithm Based on Feature Optical Flow and Corner FeatureTao Song, Bing Chen, Fu M Zhao, Zheng Huang, Mu J Huang
Collaborative Representation-based Locality Preserving Projections for Image ClassificationJianping Gou, Yuanyuan Yang, Yong Liu, Yunhao Yuan, Lan Du, Hebiao Yang
Recurrent Spatial Transformer Network for High-Accuracy Image Registration in Moving PCB Defect DetectionWeibo Huang, Guoliang Hua, Zhaofu Yu, Hong LiuACAIT 2019 Best Student Paper Award

TitleAuthors
Attribute Reduction Based on Improving DIT in Interval-valued Ordered Information SystemLei Yang, Xiaoyan Zhang, Weihua Xu, Binbin Sang
A Novel Graph Embedded Incomplete Multi-view Cluster-ing Method With Proximity Relation EstimationRunze Chen, Jie Wen, Xiaoyue Chen,  Yong Xu
BLMNN: Balancing Large Margin Nearest Neighbors for Imbalanced DataXiaotian Zhang, Nan Han, Shaojie Qiao, Yongqing Zhang, Ping Huang, Jing Peng, Kai ZhoU, Chang-An Yuan
Scene Recognition under Special Traffic Conditions Based on Deep Multi-Task LearningXiaochang Hu, Xin Xu, Hongjia Zhang, Yongqian Xiao, Hongjun Chen
An eXplainable AI (XAI) Approach to Image CaptioningSeung-Ho Han, Min-su Kwon, Ho-Jin Choi